Szablony

Streszczenie

Prosimy o zgłaszanie streszczeń referatów o tematyce zgodnej z tematyką konferencji do Komitetu Organizacyjnego za pomocą formularza zgłoszeniowego.
Streszczenie referatu powinno być przygotowane w języku polskim lub języku angielskim zgodnie z szablonem. Język streszczenia powinien być zgodny z językiem referatu. 
Decyzję o przyjęciu referatu podejmie Komitet Naukowy.
Termin zgłaszania streszczeń referatów upływa z dniem 28.02.2023r.

Referat

Referat powinien być przygotowany w języku polskim lub języku angielskim zgodnie z szablonem. Język referatu powinien być zgodny z językiem zgłoszonego streszczenia.
Na podstawie recenzji referatu, Komitet Naukowy podejmie decyzję o rekomendacji publikacji referatu w danym czasopiśmie. W związku z powyższym może wystąpić potrzeba przeformatowania artykułu zgodnie z wytycznymi danego czasopisma.
Termin przesyłania pełnych tekstów referatów upłynał z dniem 15.06.2021r.

Zgłoszenie

Referaty będą recenzowane i kwalifikowane do druku w czasopismach:
„Archives of Civil Engineering” (za dodatkową opłatą)
„Journal of Water and Land Development” (za dodatkową opłatą)
„Water” (za dodatkową opłatą)
„Energetyka Wodna”
„Gospodarka Wodna”
„Inżynier Budownictwa”
„Monografia IMGW”